Skip to content
Integritetspolicy Edsbyn Senab AB

VI PÅ EDSBYN SENAB VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

För Edsbyn Senab AB med dotterbolag (”Edsbyn Senab”) är det viktigt att du ska känna dig trygg med att Edsbyn Senab behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I den här integritetspolicyn beskriver vi bland annat hur Edsbyn Senab generellt behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att Edsbyn Senab skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som Edsbyn Senab har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

INTEGRITETSPOLICY

SÅ HÄR BEHANDLAR EDSBYN SENAB DINA PERSONUPPGIFTER

Denna integritetspolicy beskriver hur Edsbyn Senab behandlar dina personuppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Edsbyn Senab är en internationell koncern där varje bolag är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av respektive bolag. Bolagen är följande.

Edsbyn Senab AB (publ), org.nr. 556755–0081, Box 300, 828 25 Edsbyn

AB Edsbyverken, org.nr. 556040-0755, Box 300, 828 25 Edsbyn

Edsbyn AS, org.nr. 916242727, Drammensveien 130C, 0277 Oslo

Senab AB, org.nr. 556299-1447, Box 7164, 103 88 Stockholm

Senab Concept AB, org.nr. 556876-9193, Box 12112, 402 42 Göteborg

Senab Services AB, org.nr. 556110-0396, Box 7242, 103 89 Stockholm

Senab (Shanghai) Trading Co Ltd, org.nr. 91310115312345438N, Jiu Jiang Rd No.501, Dobe Bund Rm. 118, Huangpu Area, Shanghai, 200001, Kina

Hur får Edsbyn Senab dina personuppgifter?

Edsbyn Senab samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du är i kontakt med oss via vår hemsida, e-post, post, våra sociala medier, vid dina kontakter med våra medarbetare, vid orderläggning eller på annat sätt. Det kan exempelvis ske när du är kontaktperson hos ett av våra kundbolag, leverantörer eller samarbetspartners såsom arkitektbyråer, prenumererar på våra nyhetsbrev eller när du i övrigt är i kontakt med oss eller använder våra tjänster. Vi samlar även in personuppgifter vid rekrytering.

Edsbyn Senab kan även få personuppgifter från andra källor än från dig om detta är nödvändigt för t ex ingående av ett avtal såsom kreditupplysningsinformation eller för att fullgöra åtaganden i övrigt i förhållande till dig.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som Edsbyn Senab kan komma att behandla är kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, befattning, elektroniska adresser och adressuppgifter i övrigt. Andra personuppgifter som kan komma att behandlas är födelsedatum, personnummer, kontouppgifter, svarsresultat från kundundersökningar, CV, personligt brev, bilder och/eller annan information som du lämnat till Edsbyn Senab eller som i övrigt är nödvändig för att Edsbyn Senab ska kunna fullgöra sina kontakter, åtaganden och sin service i övrigt gentemot dig. Som framgår nedan använder Edsbyn Senabs webbplats cookies, varvid IP-adresser och enhets-ID kan komma att behandlas.

Varför behandlar Edsbyn Senab personuppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Edsbyn Senab för bland annat följande ändamål:

 • för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig vid begäran om offert, orderläggning, leverans och uppföljning,
 • för att hantera eventuella kundsynpunkter och reklamationer,
 • för att fullgöra våra åtaganden i övrigt gentemot dig,
 • för att möjliggöra god service till dig genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss,
 • för att kontakta dig,
 • för att kontakta dig som är kontaktperson hos våra samarbetspartners, såsom arkitektbyråer,
 • för att skicka relevant information och erbjudanden om Edsbyn Senabs olika tjänster och arrangemang såväl i digitala kanaler som genom fysiska utskick,
 • föra statistik på sociala media,
 • för att skicka nyhetsbrev till dig,
 • för att genomföra frivilliga kundundersökningar,
 • för att använda som underlag vid fakturering eller för att kunna ta betalt för våra tjänster,
 • för att hantera eventuella betalningsförsummelser,
 • för att följa rättsliga förpliktelser såsom bokföringslagen,
 • för att hantera och administrera kundundersökningar genom att föra statistik i syfte att göra våra tjänster bättre för så många som möjligt och för dig,
 • för intern identifikation såsom kontraktsnummer, internt eller officiellt kundnummer,
 • för att bildokumentera olika event vi deltar i eller anordnar,
 • för att hantera och administrera arbetsansökningar.

När har Edsbyn Senab rätt att behandla dina personuppgifter?

Edsbyn Senab har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av Edsbyn Senabs åtagande gentemot dig i avtalsrelationer, om du har lämnat samtycke till behandlingen eller om behandlingen anses kunna ske enligt ett berättigat intresse för Edsbyn Senab. Edsbyn Senab kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av rättsliga förpliktelser i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Edsbyn Senab och dess anlitade leverantörer som utgör personuppgiftsbiträden. Edsbyn Senab lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om Edsbyn Senab inte är skyldig att göra det på grund av avtal, lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig.

Edsbyn Senab vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utan att du lämnat ditt samtycke till detta.

Motsätta sig behandling för direktmarknadsföring

Du har rätt att motsätta dig att Edsbyn Senab behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du vill motsätta dig direktmarknadsföring avregistrerar du dig från utskick genom att klicka på den avregistreringslänk som finns i utskicket eller genom att kontakta Edsbyn Senab.

Överföring till tredje land

Edsbyn Senab är visserligen en internationell koncern med bolag utanför EU/EES. Edsbyn Senabs bolag inom EU/EES överför dock inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angetts i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss. Vid överföring till tredjeland säkerställer alltid Edsbyn Senab att dina personuppgifter är skyddade genom avtal som uppfyller EU:s krav enligt dataskyddsförordningen.

Hur länge sparar Edsbyn Senab dina personuppgifter?

Edsbyn Senab sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att Edsbyn Senab ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Vad har du för rättigheter?

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig och hur Edsbyn Senab behandlar dessa personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter, ett s.k. registerutdrag.

Rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för om inte Edsbyn Senab har en annan laglig grund för behandlingen (såsom rättslig skyldighet enligt bokföringslagen).

Invändning och begränsning av personuppgifter 
Du har rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har även i vissa fall rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att personuppgifterna inte är korrekta.

Dataportabilitet
Dina personuppgifter som du lämnat till Edsbyn Senab kan vara i portabel form. Detta innebär att de under vissa omständigheter kan flyttas, kopieras eller överföras elektroniskt. I sådana fall har du i vissa fall rätt till att få dessa personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Samtycke och återkallelse av samtycke
I vissa fall kan vi begära samtycke från dig för att t ex publicera ett foto i sociala medier. Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen kan du när som helst, med framtida verkan, återkalla ditt samtycke. Återkallelsen påverkar inte lagligheten av behandlingen som skedde innan du valde att återkalla.

Om begäran och klagorätt till Datainspektionen
Begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning, begränsning, dataportabilitet och begäran om återkallelse av samtycke skickar du till gdpr@edsbynsenab.com.

Du har även rätt att klaga till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, (i Sverige Datainspektionen).

Hur skyddas dina personuppgifter?

Edsbyn Senab arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Som exempel på åtgärder kan nämnas att Edsbyn Senab har rutiner och behörighetsbegränsningar som förhindrar obehörig åtkomst.

Cookies

Edsbyn Senabs webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, när du surfar på vår webbplats. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy på www.senab.com/cookiepolicy.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Edsbyn Senab gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats www.senab.com.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation för varje enskilt bolag hittar du ovan och du kan även maila till gdpr@edsbynsenab.com.

Denna integritetspolicy är gällande från och med den 8 december 2018.

Utskriftsvänlig version