Skip to content

Uppförandekod Edsbyn Senab AB

INLEDNING
Edsbyn Senab vill säkerställa att de produkter vi erbjuder våra kunder och partners är tillverkade enligt etiskt acceptabla principer.

Uppförandekoden anger vår minimistandard. Målet är att ständigt förbättra tillverkningsmiljön och arbetsvillkoren ur ett etiskt och socialt perspektiv. Uppförandekoden gäller för alla tillverkningsenheter och leverantörer som tillverkar produkter för Edsbyn Senab.

Koden definierar medarbetarnas grundläggande rättigheter och är baserad på ILO-konventionen.

KÄRNVÄRDEN
Själva grunden för vad Edsbyn Senab är och står för sammanfattas i Edsbyn Senab kärnvärden och affärsidé:

– Ursprung – Hängivenhet – Drivkraft

Dessa är de värden som Edsbyn Senab och dess dotterbolag ska representera.

GILTIGHET
Edsbyn Senab uppförandekod antogs av styrelsen för Edsbyn Senab AB den 18 november, 2009, och gäller för Edsbyn Senab AB och dess dotterbolag.

Med ”Edsbyn Senab” menas här varje bolag som ingår i Edsbyn Senab-koncernen. Dessa är:

Edsbyn Senab AB, organisationsnummer 556755-0081 AB

Edsbyverken, organisationsnummer 556040-0755

Senab AB, organisationsnummer 556299-1447

Senab Services AB, organisationsnummer 556110-0396

Senab Concept AB, organisationsnummer 556876-9193

Förutom att uppfylla lagar och förordningar är uppförandekoden baserad på Edsbyn Senabs kärnvärden och FN Global Compacts tio principer.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Edsbyn Senab stöder och respekterar internationella lagar om de mänskliga rättigheterna och säkerställer därmed att bolaget inte är delaktigt i brott mot de mänskliga rättigheterna.

ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Föreningsfrihet
Där lokala eller tillämpliga lagar tillåter, ska alla anställda har rätt att bilda, gå med eller inte gå med i fackföreningar och ha rätt till kollektiva förhandlingar när de är anställda av Edsbyn Senab.

Tvångsarbete och annat påtvingat arbete
Ingen form av tvångsarbete eller annat påtvingat arbete tolereras av Edsbyn Senab och alla anställda har rätt att lämna sin anställning i enlighet med avtal eller lokala lagar.

Barnarbete
Edsbyn Senab får inte vara delaktigt i någon form av barnarbete eller andra former av exploatering av barn. Ingen person ska anställas innan obligatorisk skolgång är avslutad eller före 15 år, och ingen under 18 år ska arbeta med riskfyllt arbete inom Edsbyn Senab.

Arbetsplats
Edsbyn Senab skall tillhandahålla en arbetsmiljö för alla anställda som är sund, säker och i enlighet med internationella normer och lokala lagar.

Diskriminering
Mångfald bland Edsbyn Senab anställda är positivt och ingen oberoende av ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, nationalitet, föräldrarnas status, civilstånd, graviditet, religion, politisk uppfattning, etnisk bakgrund, socialt ursprung, social ställning, ålder, fackligt medlemskap eller funktionshinder ska särbehandlas. Trakasserier i form av fysisk eller psykisk misshandel tolereras inte inom Edsbyn Senab, ej heller hotelser i alla former.

MILJÖ

Försiktighetsprincipen
Hållbar utveckling är ett nyckelbegrepp för Edsbyn Senab och resursslöseri ska undvikas då det är möjligt. Edsbyn Senab har också ett förebyggande förhållningssätt gentemot miljöutmaningarna och arbetar aktivt för att dagens material successivt byts mot mer miljövänliga och att farliga ämnen undviks när lämpliga och mer miljövänliga alternativ finns. Detta innebär att krav ställs både på oss själva och på våra underleverantörer.

Miljöansvar
Edsbyn Senab stödjer innovativ utveckling av produkter och tjänster som erbjuder miljömässiga fördelar samt främjar ett större miljöansvar.

Edsbyn Senab arbetar mot ett resurssnålt materialanvändande vilket innebär ett bättre material- och energiutnyttjande.

KORRUPTIONSBEKÄMPNING
Edsbyn Senab uppfattning om ärlighet, integritet och ansvar måste upprätthållas och eventuell inblandning i mutor, utpressning och korruption tolereras inte i någon form av Edsbyn Senab.

KONSUMENTINTRESSEN
Mot konsumenter och kunder ska Edsbyn Senab agera i enlighet med god affärssed och med ärlighet i marknadsföring och reklam. De varor eller tjänster som Edsbyn Senab levererar uppfyller alla överenskomna och rättsliga normer.

KONKURRENS
Edsbyn Senab ska bedriva sin verksamhet i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och avstår även från att ingå i konkurrensbegränsande avtal.

ÖVERTRÄDELSER
Överträdelse av denna uppförandekod kan leda till disciplinära åtgärder.

EDSBYN SENAB, ALL RIGHTS RESERVED