Skip to content
Hållbarhet

Senabs engagemang

Medarbetarna driver hållbarhetsfrågorna

För oss är hållbarhet en rörelse framåt som inte styrs från toppen utan är en naturlig medvetenhet som genomsyrar hela organisationen.

Utgångspunkten är våra medarbetare och deras insatser i det dagliga arbetet. Det är medarbetarna på Senab som sätter agendan för hållbarhetsfrågorna. De är experter på sina respektive arbetsområden och är de som bäst ser och förstår vad som kan göras bättre.

Hållbarhetsrapport

Från verksamhetsåret 2017 redovisar vi vårt hållbarhetsarbete enligt de globala hållbarhetsmålen. Dessa antogs av FN år 2015 och är en gemensam agenda för världens länder att uppnå till år 2030. Hållbarhetsmålen syftar till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och bekämpa klimatförändringarna. Målen vilar på tre dimensioner – ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Samtliga mål är integrerade och odelbara och tillsammans utgör de den nya bilden av hållbarhet.

Rapporten är en gemensam sammanställning av Edsbyn och Senabs hållbarhetsaktiviteter. Den svarar upp mot det ställda kraven i lagstiftningen och är en transparent redogörelse som hjälper oss att identifiera brister och sätta mål för verksamheten.

Edsbyn Senab hållbarhetsrapport 2019

Utvecklingsgrupper

Som ett led i vårt nya hållbarhetsarbete har vi påbörjat ett arbete med utvecklingsgrupper. Där sker den hållbarhetsrelaterade verksamhetsutvecklingen. Utvecklingsgruppernas syfte är att kanalisera medarbetarnas engagemang och att driva arbetet framåt.

Prioriterade målområden

Utifrån de globala hållbarhetsmålen har vi identifierat följande prioriterade målområden för verksamheten hos oss på Senab:

    • Hållbar konsumtion och produktion
      • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
    • Jämställdhet